بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: دو مرد به زندان باز خواهند گشت

عفو بین الملل
۱۲ فروردین ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری