بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

مقامات آفریقای جنوبی باید درباره ایران صحبت کنند

دیده بان حقوق بشر
۲۰ بهمن ۱۳۸۸
مقاله از مجله