بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سازمان عفو بین الملل خواهان تساوی حقوق زنان است در حالی که در ایران تبعیض علیه زنان شدیدتر می شود

عفو بین الملل
۱۴ اسفند ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی