بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

بازداشت بدون اتهام خبرنگار ورزشی: عبدالله صدوقی

سازمان عفو بین الملل
۱۸ اسفند ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری