بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر درباره نگرانی در مورد امنیت/ نگرانی در مورد شکنجه و بدرفتاری: کیانوش سنجری

عفو بین الملل
۲۰ دی ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری