بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر در مورد بازداشت بدون ملاقات/ نگرانی در مورد شکنجه / نگرانی در مورد سلامتی/ زندانی وجدانی، نگرانی جدید: شلاق

عفو بین الملل
۲۹ دی ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری