بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید مدافع حقوق بشر، آقای کاوه قاسمی کرمانشاهی را آزاد کند

عفو بین الملل
۱۶ بهمن ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری