بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مدافعان حقوق بشر در فشار هستند که «اعتراف» کنند

عفو بین الملل
۱۶ بهمن ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری