بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سازمان عفو بین الملل نگران تعقیب قانونی دکتر حسام فیروزی و نیز نقض حقوق دانشجویان بازداشتی وقایع ۱۸ تیر است

عفو بین الملل
۶ بهمن ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی