بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

روز جهانی زن: فراخوان ایرن خان و شیرین عبادی برای خاتمه دادن به تبعیض علیه زنان در ایران

عفو بین الملل
۱۶ اسفند ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی