ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نگرانی در مورد اجرای حکم اعدام / شکنجه

عفو بین الملل
۲ فروردین ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری