ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: شکنجه و بدرفتاری: شهرام جزایری عرب

عفو بین الملل
۱۶ فروردین ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری