بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازداشت بدون ملاقات/ نگرانی در مورد شکنجه یا بدرفتاری: حمید ساعدی

عفو بین الملل
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری