بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بزرگداشت روز کاگر با ضرب و شتم و بازداشت کارگران همراه بود

عفو بین الملل
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری