بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی در مورد شکنجه یا بدرفتاری/ نگرانی در مورد سلامتی: حسن حکمت دمیر

عفو بین الملل
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری