ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی در مورد وضعیت ایمنی / نگرانی در مورد شکنجه یا بدرفتاری

عفو بین الملل
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری