ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل اعدام تکان دهندۀ معترضان را در ایران محکوم کرد

عفو بین الملل
۸ بهمن ۱۳۸۸
گزارش