بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد زندانی وجدانی: دکتر هاله اسفندیاری

عفو بین الملل
۱۱ خرداد ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری