بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد نگرانی از اجرای حکم اعدام / شکنجه

عفو بین الملل
۱۵ خرداد ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری