بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی از شکنجه یا بدرفتاری / بازداشت بدون ملاقات

عفو بین الملل
۱۷ خرداد ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری