بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

درخواست سازمان عفو بین الملل برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار

عفو بین الملل
۳۰ خرداد ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی