ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: خشم سازمان عفو بین الملل از گزارش سنگسار و نگرانی برای هم پرونده قربانی

عفو بین الملل
۱۸ تیر ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی