بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه می یابد

عفو بین الملل
۲۲ تیر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری