بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد نگرانی از شکنجه یا بدرفتاری / بازداشت خودسرانه

عفو بین الملل
۲ مرداد ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری