ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات تکمیلی در مورد نگرانی درباره ایمنی/ نگرانی از شکنجه و بدرفتاری

عفو بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری