ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: مجازات مرگ/ نگرانی از اجرای حکم اعدام: بهنام زارع

سازمان عفو بین الملل
۹ شهریور ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری