ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: زندانی وجدانی / نگرانی از شکنجه: امیر عباس بنایی کاظمی

عفو بین الملل
۹ شهریور ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری