ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: وحشت سازمان عفو بین الملل از تعداد رو به افزایش اعدامها

عفو بین الملل
۱۴ شهریور ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی