ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: مجازات اعدام / نگرانی از اجرای حکم: علی مهین ترابی

عفو بین الملل
۲۴ مهر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری