ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد بازداشت خودسرانه/ احتمال وجود زندانی وجدانی / نگرانی در مورد سلامتی: منصور اسانلو

عفو بین الملل
۲۴ مهر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری