بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد بازداشت خودسرانه/ نگرانی در مورد سلامتی/ احتمال وجود زندانی وجدانی: علی فرحبخش

عفو بین الملل
۲۶ مهر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری