بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: مجازات اعدام / نگرانی از اجرای حکم: ماکوان مولودزاده

عفو بین الملل
۴ آبان ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری