بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد نگرانی از شکنجه / احتمال وجود زندانی وجدانی: محمد صدیق کبودوند

عفو بین الملل
۱۰ آبان ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری