ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازداشت خودسرانه / زندانی وجدانی: مریم حسین زاده

عفو بین الملل
۲۸ آبان ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری