بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

(ایران: نگرانی از اجرای حکم اعدام: علی (نام خانوادگی مشخص نیست

عفو بین الملل
۲ آذر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری