بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: از اعدام کردها و دیگر زندانیان سیاسی جلوگیری کنید

عفو بین الملل
۲۲ دی ۱۳۸۸
بیانیه