بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

خروج ممنوع: نقض حقوق بشر در کمپهای مجاهدین خلق

دیده بان حقوق بشر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴
گزارش