بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اعدام نوجوان بزه کار ماکوان مولودزاده تمسخر عدالت است

عفو بین الملل
۱۵ آذر ۱۳۸۶
بیانیه