ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد مجازات اعدام / نگرانی از اجرای حکم: ماکوان مولودزاده

عفو بین الملل
۱۶ آذر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری