بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازداشت خودسرانه / نگرانی از شکنجه یا بدرفتاری/ امکان وجود زندانیان وجدانی

عفو بین الملل
۲۲ آذر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری