بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد زندانی وجدانی / نگرانی درباره سلامتی/ نگرانی جدید: بدرفتاری: محمود صالحی

عفو بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری