بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازداشت بدون ملاقات/ نگرانی از شکنجه یا بدرفتاری / امکان وجود زندانی وجدانی: امین قضایی

عفو بین الملل
۲۲ بهمن ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری