ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی از اجرای حکم اعدام

عفو بین الملل
۲۳ اسفند ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری