بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: عفو بین الملل و سازمانهای اتحادیه های کارگری اقدامات سرکوبگرانه را که علیه رهبر اتحادیه کارگری محمود صالحی انجام گرفته اند محکوم کردند

عفو بین الملل
۲۹ اسفند ۱۳۸۶
بیانیه