بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد بازداشت خودسرانه / زندانی وجدانی

عفو بین الملل
۱۴ فروردین ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری