بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی در مورد سلامتی زندانیان وجدانی

عفو بین الملل
۲۰ فروردین ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری