بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی از اجرای حکم اعدام دلارا دارابی

عفو بین الملل
۲۱ فروردین ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری