بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی از شکنجه / امکان وجود زندانی وجدانی / حکم اعدام: فرهاد حاجی میرزایی

عفو بین الملل
۲۳ فروردین ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری