بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات تکمیلی در مورد بازداشت خودسرانه/ زندانی وجدانی: خدیجه مقدم

عفو بین الملل
۵ اردیبهشت ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری