ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: خطر اجرای حکم اعدام: بهنود شجاعی

عفو بین الملل
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری